• +385959005611
 • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Pon-Ned 9:00-20:00

Categories

Pravila korištenja matematičkog foruma i novosti

  Uvijeti i pravila korištenja Caki foruma

 1. 1 diskusija
 2. 0 subcategories
 3.   RSS feed
1 razred srednje škole
   
 1. 4 diskusija
 2. 7 subcategories
 3.   RSS feed
 • Realni brojevi

   U ovom poglavlju pronaći će te zadatke i testove iz matematike za gradivo:

   1. Prirodni, cijeli i racionalni brojevi

   2. Realni brojevi

   3. Intervali

   4. Operacije s realnim brojevima

  1. 2 diskusija
  2. 0 subcategories
  3.   RSS feed
 • Potencije i algebarski izrazi

   U ovom poglavlju pronaći će te zadatke i testove iz matematike za gradivo:

   1. Pojam potencije

   2. Računanje s potencijama

   3. Znanstveni zapis realnog broja

   4. Algebarski izrazi.

   5. Potenciranje binoma

   6. Razlika i zbroj potencija

   7. Rastavljanje na faktore

   8. Algebarski razlomci

   9. Linearne jednadžbe

  1. 2 diskusija
  2. 0 subcategories
  3.   RSS feed
 • Uređaj na skupu realnih brojeva

   Zadaci i testovi iz matematike za gradivo:

   1. Svojstva relacije uređaja

   2. Linearne nejednadžbe

   3. Apsolutna vrijednost realnog broja

   4. Udaljenost točaka na brojevnom pravcu

   5. Jednadzbe i nejednadžbe s apsolutnim vrijednostima

  1. 0 diskusija
  2. 0 subcategories
  3.   RSS feed
 • Koordinatni sustav u ravnini

   Testovi i zadaci iz matematike iz:

   1. Koordinatni sustav u ravnini
   2. Udaljenost dviju točaka u ravnini
   3. Površina trokuta
   4. Polovište dužine
  1. 0 diskusija
  2. 0 subcategories
  3.   RSS feed
 • Linearna funkcija. Sustavi jednadžbi

   Zadaci iz matematike:

   1. Graf linearne jednadžbe
   2. Linearna funkcija
   3. Graf funkcije f (x) = |x|
   4. Sjecište dvaju pravaca
   5. Sustavi linearnih jednadžbi
   6. Problemski zadatci
  1. 0 diskusija
  2. 0 subcategories
  3.   RSS feed
 • Korijeni i potencije

   Zadaci iz matematike:

   1. Korijeni
   2. Potencije s racionalnim eksponentom
   3. Račun s korijenima
   4. Iracionalne jednadžbe
  1. 0 diskusija
  2. 0 subcategories
  3.   RSS feed
 • Kružnica i krug. Pravilni mnogokuti

   Zadaci iz matematike:

   1. Opseg i površina kruga
   2.  Duljina kružnog luka i površina kružnog isječka
   3. Obodni i središnji kut
   4. Tangenta na kružnicu
   5. Tetivni i tangencijalni četverokut
   6. Pravilni mnogokuti
  1. 0 diskusija
  2. 0 subcategories
  3.   RSS feed
2 razred srednje škole
 1. 14 diskusija
 2. 5 subcategories
 3.   RSS feed
 • Kompleksni brojevi

   Zadaci i testovi iz matematike za gradivo:

   1. Zbrajanje i množenje kompleksnih brojeva

   2. Dijeljenje kompleksnih brojeva

   3. Kompleksna ravnina

  1. 5 diskusija
  2. 0 subcategories
  3.   RSS feed
 • Kvadratna jednadžba

   Zadaci i testovi iz matematike za gradivo:

   1. Kvadratna jednadžba

   2. Kvadratne jednadzbe posebnog oblika

   3. Rješenja kvadratne jednadžbe

   4. Problemi drugog stupnja

   5. Diskriminanta kvadratne jednadžbe

   6. Vietove formule

   7. Jednadžbe koje se svode na kvadratne

  1. 4 diskusija
  2. 0 subcategories
  3.   RSS feed
 • Polinomi i njihovi grafovi

   Zadaci iz matematike za gradivo:

   1. Graf kvadratne funkcije f (x) = ax2 . Translacije grafa
   2. Graf kvadratne funkcije f (x) = ax2 + bx + c . Ekstremi
   3. Nul-točke polinoma drugog stupnja i njegov graf
   4. Kvadratne nejednadžbe
   5. Algebra polinoma
   6. Djeljivost polinoma
   7. Nul-točke i faktorizacija polinoma
   8. Hornerov algoritami primjene
   9. Svojstva nul-točaka polinoma
   10. Grafovi polinoma
  1. 2 diskusija
  2. 0 subcategories
  3.   RSS feed
 • Trigonometrija pravokutnog trokuta

   Zadaci iz matematike za gradivo:

   1. Definicije trigonometrijskih funkcija šiljastog kuta
   2. Vrijednosti trigonometrijskih funkcija kutova od 300, 450, 600
   3. Računanje vrijednosti trigonometrijskih funkcija
   4. Primjene na pravokutni trokut
   5. Primjene u planimetriji
  1. 0 diskusija
  2. 0 subcategories
  3.   RSS feed
 • Eksponencijalne i logaritamske funkcije

   Zadaci i testovi iz matematike za gradivo:

   1. Eksponencijalna funkcija
   2. Graf i svojstva eksponencijalne funkcije
   3. Logaritamska funkcija
   4. Svojstva logaritamske funkcije
   5. Eksponencijalne i logaritamske jednadzbe
   6. Eksponencijalne i logaritamske nejednadzbe
   7. Primjene eksponencijalne i logaritamske funkcije
  1. 3 diskusija
  2. 0 subcategories
  3.   RSS feed
3 razred srednje škole
 1. 1 diskusija
 2. 4 subcategories
 3.   RSS feed
 • Uvod u trigonometrijske funkcije

   Zadaci i testovi iz matematike za gradivo:

   1. Radijanska mjera kuta
   2. Brojevna kružnica
   3. Trigonometrijske funkcije
   4. Definicije trigonometrijskih funkcija
   5. Određivanje vrijednosti trigonometrijskih funkcija
   6. Određivanje vrijednosti kuta
   7. Osnovni trigonometrijski identiteti
   8. Svojstva trigonometrijskih funkcija
  1. 0 diskusija
  2. 0 subcategories
  3.   RSS feed
 • Trigonometrijski identiteti

   Zadaci i testovi iz matematike za gradivo:

   1. Adicijski teoremi
   2. Trigonometrijske funkcije dvostrukog i polovicnog kuta
   3. Formule pretvorbe
  1. 0 diskusija
  2. 0 subcategories
  3.   RSS feed
 • Trigonometrijske jednadžbe i nejednadžbe

   Zadaci i testovi iz matematike za gradivo:

   1. Trigonometrijske jednadžbe
   2. Trigonometrijske nejednadžbe
  1. 1 diskusija
  2. 0 subcategories
  3.   RSS feed
 • Poučci o trokutu

   Zadaci i testovi iz:

   1. Poučak o sinusima
   2. Poučak o kosinusu
   3. Trigonometrija trokuta
   4. Četverokut
   5. Primjene trigonometrije u stereometriji
  1. 0 diskusija
  2. 0 subcategories
  3.   RSS feed
4 razred srednje škole
 1. 0 diskusija
 2. 3 subcategories
 3.   RSS feed
 • Brojevi

   Zadaci i testovi iz matematike za gradivo:

   1.  Brojevni sustavi
   2. Matematicka indukcija
   3. Binomni poucak
   4. Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
   5. Realni brojevi
   6. Trigonometrijski prikaz kompleksnog broja
   7. Potenciranje i korjenovanje kompleksnih brojeva
  1. 0 diskusija
  2. 0 subcategories
  3.   RSS feed
 • Nizovi i redovi

   Zadaci i testovi iz matematike za gradivo:

   1. Pojam niza. Zadavanje niza
   2. Aritmeticki niz
   3. Geometrijski niz
   4. Limes niza. Teoremi o limesima
   5. Limes monotonih nizova
   6. Geometrijski red
  1. 0 diskusija
  2. 0 subcategories
  3.   RSS feed
 • Funkcije

   Zadaci i testovi iz:

   1. Zadavanje funkcije. Područje definicije
   2. Slaganje funkcija. Injektivnost
   3. Inverzna funkcija. Graf inverzne funkcije
   4. Svojstva funkcija
   5. Limes funkcije
  1. 0 diskusija
  2. 0 subcategories
  3.   RSS feed
Državna matura
 1. 1 diskusija
 2. 1 subcategory
 3.   RSS feed
Nekategorizirano
 1. 0 diskusija
 2. 0 subcategories
 3.   RSS feed
Sukladnost i sličnost

  Zadaci iz matematike za:

  1. Sukladnost dužina i kutova
  2. Sukladnost trokuta
  3. Četiri karakteristične točke trokuta
  4. Proporcionalnost dužina. Talesov teorem
  5. Sličnost trokuta
 1. 0 diskusija
 2. 0 subcategories
 3.   RSS feed
© 2021 CAKI centar d.o.o. Instrukcije iz matematike i kemijie, pripreme za državnu maturu

Pratite nas na društvenim mrežama