Program rada
Program: Hrvatski jezik
Prijavi se
Text lesson

Pogled u jezik

Jezik je sredstvo komuniciranja. Ta standardna definicija u sebi sadrži svoj pragmatični aspekt koji je sadržan u povezivanju jezika s komunikacijom. Komunikacija je proces razmjenjivanja informacije između pošiljatelja i primatelja. Može se odvijati govornim ili pisanim putem.

Govorna komunikacija podrazumijeva neke komponente, a to su: verbalne i neverbalne informacije (ili poruke), komunikacijski kanal, buka u komunikacijskom kanalu i zalihost ili redundancija.

Verbalne su informacije govorni materijal koji se prenosi, neverbalne su informacije znakovi ili kodovi koji služe pospješenju razumijevanja verbalnih informacija (jezik tijela kod pošiljatelja ili primatelja; namigivanje, mimika, korištenje ruku prilikom pokazivanja ili ukazivanja). Komunikacijski ili priopćajni je kanal prostor među govornicima u kojem se zbiva komunikacija. Buka se u kanalu može pojaviti zbog smetnji prilikom komuniciranja; šumova i sl. Zalihost je mjera sažimanja informacije da postane što kraća, ali da ne izgubi informativnost.

Pisana se komunikacija odvija pisanim putem, npr. pismom, elektroničkim pismom, knjigom, novinskim člankom itd. Poruka je pisana, a usložnjava se korištenjem kodova, npr. pisanje u kurzivu, podebljano pisanje, fusnote, komentari u zagradama, smješčići itd.

Drugi je način gledanja na jezik onaj u kojem vidimo strukturu logično povezanih elemenata. Nazivaju se jezičnim razinama, a na svakoj se od njih pojavljuju jezične jedinice koje čine svaku razinu. Jezične se razine kreću od najniže prema najvišoj, tj. od najmanje do najviše složene.

JEZIČNA RAZINAJEZIČNA JEDINICA
FONOLOŠKAFONEM
MORFOLOŠKAMORFEM
LEKSIČKALEKSEM
SINTAKTIČKASINTAGMA, REČENICA
TEKSTNATEKST
SEMANTIČKASEMANTEM
STILISTIČKASTILEM
SEMIOTIČKAJEZIČNI ZNAK

 

Fonološka razina jezika razina je glasa, najmanje jedinice jezičnog ustrojstva. Glasom i njegovim funkcijama bave se dvije discipline, a to su fonetika i fonologija.

Morfološka razina jezika razina je morfema, najmanje jedinice jezičnog ustrojstva koja ima značenje, a važna je za stvaranje riječi. Njome se bavi morfologija.

Leksička razina jezika razina je leksema, jedinice slične riječi po svojstvima. Proučava je leksikologija.

Sintaktička razina jezika razina je sintagme, spoja riječi i rečenice kao spoja sintagmi. Proučava je sintaksa.

Tekstna razina razina je teksta kao spoja rečenica, tzv. nadrečeničnog jedinstva. Proučava je tekstna lingvistika.

Semantička razina jezika razina je semantema kao jezične jedinice koja nosi značenje neke od spomenutih jezičnih jedinica. Disciplina koja je proučava naziva se semantika.[1]

Stilistička razina jezika razina je stilema, tj. stilski obilježene jezične jedinice. Stilski mogu biti obilježene sve jedinice jez. ustrojstva pa razlikujemo fonostileme, morfostileme, leksostileme, sintaktostileme i semantostileme.[2]

Semiotička razina jezika razina je jezičnog znaka, jez. jedinice koja predstavlja spoj jezika i misli. Proučava je semiotika.[3] Navedene jezične discipline pripadaju disciplini koja proučava jezik: jezikoslovlju ili lingvistici.

[1] Ona se izrijekom ne obrađuje u školi, ali često ćemo se na nju pozivati jer je važna za razumijevanje nižih jedinica.

[2] Obrađuje se vrlo sumarno zbog svoje izrazite složenosti. Primjenjuje se više u analizi književnog djela, najčešće u poeziji prilikom analize stilskih figura. Stilski obilježena jedinica označava odmak od neutralnog jezika, možemo je najšire shvatiti kao preneseno značenje. Bit će riječi o tome podrobnije u nastavku.

[3] Ne obrađuje se u školi zbog izrazite složenosti.